Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство “СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ”

2. Код за ЄДРПОУ: 31571133

3. Місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Михайлівська, 24/11-13В

4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 5815581

5. Електронна поштова адреса: dtz@dtz.in.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.dtz.in.ua

7. Вид особливої інформації: Відомості про припинення емітента шляхом перетворення за рішенням вищого органу емітента.

2. Текст Повідомлення:

Черговими загальними зборами акціонерів Приватне акцiонерне товариство “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ” (протокол №1/16) від 29.04.2016р. в зв’язку з прийняттям рішення вищим органом товариства про припинення емітента шляхом реорганізації через перетворення у ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “СК “ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ”. Рішення про припинення (реорганізація шляхом перетворення) прийняте 100,00% голосів, які прийняли участь в загальних зборах: «За» – 49 668 231 голосів, що складає 100,0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

Метою даної реорганізації є мiнiмiзацiя витрат акціонерного товариства, пов’язаних з обслуговуванням такої організаційно-правової форми, як акціонерне товариство, та є оптимізація та підвищення ефективності діяльності та конкурентоспроможності Товариства.

При перетворенні АТ “СК “ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ” всі його майнові права, грошові кошти, зобов’язання та інші права та обов’язки переходять до його правонаступника – ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ”, розмір статутного капіталу якого становить 65 562 064,92 (шістдесят п’ять мільйонів п’ятсот шістдесят дві тисячі шістдесят чотири гривні 92 копійки) гривень.

Обмін акцій акціонерів АТ “СК “ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ” на розмір частки в статутному капіталі ТДВ “СК “Добробут та Захист” проводиться виходячи з розміру частки акціонера (у відсотках) у статутному капіталі АТ “СК ” ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ” згідно з номінальною вартістю акцій.

Акції товариства, що перетворюється, конвертуються в частки (паї) ТДВ правонаступника та розподіляються серед його учасників

Розподіл часток (паїв) ТДВ “СК “ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ” правонаступника відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі акціонерного товариства, що перетворилося.

3. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством Генеральний Директор Ксєніч Костянтин Михайлович, 29.04.2016р.