Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ»
1.2. Організаційно-правова форма емітента – акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента – 31571133
1.4. Місцезнаходження емітента – 01001, м. Київ, вул. Михайлівська, 24/11-13В
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента – (044) 581-55-81, (044) 596-02-27
1.6. Електронна поштова адреса емітента – dtz@dtz.in.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково
використовується емітентом для розкриття інформації – dtz.in.ua
1.8. Вид особливої інформації – Зміна складу посадових осіб емітента
2. Текст повідомлення
Згідно з Наказом Генерального Директора № 21-К від 30.04.2015 року, Лозенко Наталю Анатоліївну звільнено з посади Головного бухгалтера АТ «СК «ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ» з 30.04.2015 року на підставі поданої заяви.
Лозенко Наталя Анатоліївна (згоди на надання паспортних даних не надано) обіймала посаду з 27.11.2014 року, акціями АТ «СК «ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ» не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Згідно з Наказом Генерального Директора № 22-К від 30.04.2015 року, Шелестюк Ольгу Юріївну призначено на посаду Головного бухгалтера АТ «СК «ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ» з 01.05.2015 року на невизначений строк на підставі поданої заяви .
Шелестюк Ольга Юріївна (згоди на надання паспортних даних не надано) призначається на посаду на невизначений строк, акціями АТ «СК «ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ» не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, до обрання Головним бухгалтером АТ «СК «ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ» обіймала посаду Голови Правління АТ «СК «ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ».
3. Підпис
Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:

Генеральний Директор Ксєніч Костянтин Михайлович